ADATVÉDELMI ÉS ADATKEZELÉSI SZABÁLYZAT
skip to Main Content
+36 1 266 7601 | +36 20 338 3808 kapcsolat@dft.hu 1051 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 22. 2. lház. 2. em. 14.

ADATVÉDELMI ÉS ADATKEZELÉSI SZABÁLYZAT

DFT-HUNGÁRIA ZRT.

Hatályos: 2018. május 24. napjától

I. A szabályzat célja

1. Jelen szabályzat célja a DFT-Hungária Zrt. (székhelye: 1051 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 22. 2. lház. 2. em. 14., adószáma: 25044595-2-41, cégjegyzékszáma: 01-10-048235, képviseli: Pablényi Attila, vezérigazgató,  adatvédelmi és adatkezelési politikájának rögzítése a törvényben meghatározott adatvédelmi és adatkezelési elvek figyelembevételével, mely által a Szolgáltató valamennyi szolgáltatásának igénybevétele során biztosított legyen az érintettek személyhez fűződő jogainak, különös tekintettel személyes adatok védelméhez való jogának tiszteletben tartása az érintettek személyes adatainak gépi feldolgozása, illetőleg kezelése során.

II. Értelmező rendelkezések

Adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, a ki vagy amely önállóan vagy másokkal együtt az adat kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az adatfeldolgozóval végrehajtatja.

Adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adaton végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így különösen gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adat további felhasználásának megakadályozása, fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők (pl. ujj- vagy tenyérnyomat, DNS-minta, íriszkép) rögzítése.

Személyes adat: az érintettel kapcsolatba hozható adat – különösen az érintett neve, azonosító jele, valamint egy vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző ismeret -, valamint az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés.

Hozzájárulás: az érintett akaratának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelő tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adat- teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő – kezeléséhez.

Érintett: bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy – közvetlenül vagy közvetve – azonosítható természetes személy.

Adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől, feltéve hogy a technikai feladatot az adaton végzik.

Adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely szerződés alapján – beleértve a jogszabály rendelkezése alapján kötött szerződést is – adatok feldolgozását végzi.

III. Az adatkezelő megnevezése

 • Cégnév: DFT-Hungária Zrt.
 • Székhelye: 1051 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 22. 2. lház. 2. em. 14.
 • E-mail: info@dft.hu
 • Adószáma: 25044595-2-41
 • Cégjegyzékszáma: 01-10-048235
 • Képviseli: Pablényi Attila, vezérigazgató

-a továbbiakban Szolgáltató.

1. Az Ügyfél személyes adatainak kezelése során a Szolgáltató betartja az információs önrendelkezési jogról szóló 2011. évi CXII. törvény előírásait.

2. A 2011. évi CXII. törvény 65. § (3) a) pontja értelmében nem vezet adatvédelmi nyilvántartást a Hatóság arról az adatkezelésről, amely a) az adatkezelővel munkaviszonyban, tagsági viszonyban, óvodai nevelésben való részvételre irányuló, tanulói vagy tanulószerződéses jogviszonyban, kollégiumi tagsági viszonyban vagy – a pénzügyi szervezetek, közüzemi szolgáltatók, elektronikus hírközlési szolgáltatók ügyfelei kivételével – ügyfélkapcsolatban álló személyek adataira vonatkozik.

3. Az Ügyfél mindenkor jogosult az adatkezelést letiltani.

IV. Az adatok megismerésére jogosult természetes és jogi személyek

1. Az adatokat az adatkezelő és annak munkatársai jogosultak megismerni, az adatokat nem teszik közzé, harmadik személy számára nem adják ki.

V. A kezelt személyes adatok köre

Adatok, amelyekhez Szolgáltató üzleti, gazdasági tevékenysége által jut:

1. Szolgáltató, mint Adatkezelő fő üzleti, gazdasági tevékenysége rendezvényszervezés, szervezetfejlesztés, projektmenedzsment.. Szolgáltató kijelenti, hogy tevékenységének eredményes folytatásaképpen potenciális ügyfeleiről (továbbiakban gyűjtőfogalomban: Ügyfél), elsősorban kapcsolattartási és ajánlattételi célból elektronikus formában adatbázist vezet és tart fenn.

2. A mindenki által megismerhető és hozzáférhető adatokon túl, az adatbázis tartalmazhatja a potenciális ügyfél kapcsolattartójának nevét, e-mail, címét, telefonszámát, egyéb elérhetőségét.

3. Szolgáltató, mint Adatkezelő a fenti adatok kezeléséről minden esetben a potenciális ügyfél előzetes hozzájárulását kéri. Amennyiben ehhez nem történik hozzájárulás, Szolgáltató haladéktalanul törli potenciális ügyfél adatait.

Honlapon történő regisztráció eseményekre:

4. A regisztráció során a Felhasználónak (továbbiakban gyűjtőfogalomban: Ügyfél) kötelezően meg kell adnia a következő személyes adatokat:

 • Név
 • E-mail cím
 • Telefonszám
 • Munkahely neve
 • Munkahely címe
 • Beosztás

5. A www.egynaposok.hu – továbbiakban: Weboldal – adatbázisa a Felhasználó adatait az esetleges a regisztrációval nyújtott ingyenes szolgáltatás teljesítése érdekében tárolja, azokat azonban az adatkezelő továbbadni sem reklámfelhasználás, sem egyéb célra – a Felhasználó kifejezett hozzájárulása hiányában – nem jogosult.

6. Weboldalon tett látogatások során egy vagy több cookie-t – apró információcsomagot, amelyet a szerver küld a böngészőnek, majd a böngésző visszaküld a szervernek minden, a szerver felé irányított kérés alkalmával – küldünk a Felhasználó számítógépére, amely(ek) révén annak böngészője egyedileg azonosítható lesz. Ezen cookie-k kizárólag a felhasználói élmény javítása, a belépési folyamat automatizálása, valamint reklámtevékenységünk hatékonyságának mérése érdekében működnek.

VI. Az adatkezelés jogalapja, módja és célja

Adatok, amelyekhez Szolgáltató üzleti, gazdasági tevékenysége által jut:

1. Az adatkezelésre a Weboldalon található internetes tartalmak Felhasználóinak és a potenciális ügyfelek önkéntes, megfelelő tájékoztatáson alapuló nyilatkozata alapján kerül sor, amely nyilatkozat tartalmazza az Ügyfelek kifejezett hozzájárulását ahhoz, hogy a regisztráció során vagy az üzleti tevékenysége során Szolgáltató birtokába jutott és közölt személyes adataik felhasználásra kerüljenek. Az adatkezelés jogalapja az érintett önkéntes hozzájárulása. A hozzájárulást Ügyfél a fentiekben megjelölt adatok kezelése tekintetében jelen adatvédelmi szabályzat előzetes megismerését követően történő kifejezett elfogadásával – az erre vonatkozó jelölőnégyzet kipipálásával – illetőleg a Weboldal használatával, a regisztrációval, a kérdéses adatok önkéntes megadásával, valamint az erre vonatkozó megkeresésre vonatkozó hozzájárulásával adja meg. Ügyfél az erre vonatkozó jelölőnégyzet kipipálásával, vagy pedig az erre vonatkozó megkeresésre, az általa adott kifejezett és önkéntes hozzájárulásával adja meg a meghatalmazást Szolgáltató részére, hogy az marketingcélú anyagokat, hirdetéseket tartalmazó megkereséseket küldjön.

2. Az adatkezelés célja (pl. a szolgáltatások nyújtásának biztosítása). A Szolgáltató az Ügyfél által rendelkezésre bocsátott adatokat célhoz kötötten, kizárólag az esetlegesen létrejövő megrendelés teljesítése és a szerződés feltételeinek későbbi bizonyítása érdekében tárolja. Ügyfél a weboldalon történő regisztrációval, vagy az ezt kifejező válaszában hozzájárul ahhoz, hogy személyes adatait az alábbi célokra felhasználhassuk:

 • hírlevél küldés
 • marketing célú adatkezelés
 • regisztráció tudásfejlesztési szolgáltatás igénybevételére, és az ehhez kapcsolódó tájékoztatás

3. A regisztráció során megadott elektronikus levélcímek (e-mail címek) adatkezelő általi felhasználásának módja a következő: az e-mail címek kezelése az Ügyfél azonosítását, a szolgáltatások igénybevétele során a kapcsolattartási célokat, illetőleg az Ügyfél részére hírlevél megküldésére szolgál. Adatkezelő az általa nyújtott szolgáltatások, továbbá egyéb hasonló szolgáltatásaira vonatkozó tájékoztatást elektronikus formában, e-mailben juttatja el Ügyfél részére. Adatkezelő az Ügyfél kifejezett hozzájárulásával küld a regisztráció során megadott e-mail címre marketing célú, saját hasonló szolgáltatásait vagy hirdetést tartalmazó hírleveleket.

4. A regisztráció során megadott telefonszám Adatkezelő általi felhasználásának módja a következő: a telefonszám kezelése az esetleges megrendelési folyamat során azonosítási, kapcsolattartási célokat szolgál.

5. Az Ügyfél adatait kizárólag számítástechnikai eszközzel végrehajtott adatfeldolgozással kezeljük.

6. Az automatikusan rögzítésre kerülő adatok célja statisztika-készítés, az informatikai rendszer technikai fejlesztése, a felhasználók jogainak védelme.

7. Az Adatkezelő a megadott személyes adatokat az e pontokban írt céloktól eltérő célokra nem használhatja fel. Személyes adatok harmadik személynek vagy hatóságok számára történő kiadása – hacsak törvény ettől eltérően nem rendelkezik kötelező erővel – a felhasználó előzetes, kifejezett hozzájárulása esetén lehetséges kizárólag.

8. Adatkezelő a neki megadott személyes adatokat nem ellenőrzi. A megadott adatok megfelelőségéért kizárólag az azt megadó személy felel. Bármely Ügyfél e-mail címének megadásakor egyben felelősséget vállal azért, hogy a megadott e-mail címről kizárólag ő vesz igénybe szolgáltatást. E felelősségvállalásra tekintettel egy megadott e-mail címen történt belépésekkel összefüggő mindennemű felelősség kizárólag azt a felhasználót terheli, aki az e-mail címet regisztrálta.

VII. Az adatkezelés időtartama

1. A regisztráció során kötelezően megadott adatok, illetőleg az üzleti tevékenység során birtokba jutott adatok kezelése a regisztrációval vagy az erre vonatkozó hozzájárulással kezdődik és annak törléséig vagy visszavonásáig tart. Nem kötelező adatok esetén az adatkezelés az adat megadásának időpontjától a kérdéses adat törléséig tart. A regisztráció során rögzített adatok megváltoztatását, vagy törlését a regisztrált Ügyfél a bejelentkezést követően a „Saját fiókban”, vagy Adatkezelő kifejezetten erre irányuló megkeresésével kezdeményezheti.

2. Fenti rendelkezések nem érintik a jogszabályban (pl. számviteli jogszabályokban) meghatározott megőrzési kötelezettségek teljesítését.

VIII. Az adatokat megismerni jogosult személyek köre

1. Az adatokat elsődlegesen Szolgáltató illetve Szolgáltató belső munkatársai jogosultak megismerni, azonban azokat nem teszik közzé, harmadik személyek részére nem adják át.

2. Az alapul fekvő informatikai rendszer üzemeltetése, a megrendelések teljesítése, az elszámolás rendezése körében Szolgáltató adatfeldolgozót (pl. rendszerüzemeltető, könyvelő) vehet igénybe. Szolgáltató az ilyen külső szereplők adatkezelési gyakorlatáért nem felelős.

3. A fentieken túl az Ügyfélre vonatkozó személyes adatok továbbítására kizárólag törvényben kötelezően meghatározott esetben, illetve az Ügyfél hozzájárulása alapján kerülhet sor.

IX. Az ügyfél jogai

1. Az Ügyfél bármikor jogosult tájékoztatást kérni a Szolgáltató által kezelt, rá vonatkozó személyes adatokról, továbbá bármikor módosíthatja azokat az ÁSZF-ben meghatározott módon. Ügyfél jogosult továbbá adatai törlésének kérésére az e pontban megadott elérhetőségek útján.

2. Szolgáltató az Ügyfél kérésére tájékoztatást ad a rá vonatkozó, általa kezelt adatokról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, továbbá arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg adatait. Szolgáltató a kérelem benyújtásától számított 30 napon belül írásban adja meg a kért tájékoztatást.

Az érintett a jogait az alábbi elérhetőségeken gyakorolhatja:
Levelezési cím: DFT-Hungária Zrt. 1051 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 22. 2. lház. 2. emelet 14.E-mail: info@dft.hu

3. Az Ügyfél bármely, az adatkezeléssel kapcsolatos kérdéssel, illetve észrevétellel a Szolgáltató munkatársához fordulhat a fenti elérhetőségeken keresztül.

4. Az Ügyfél bármikor jogosult a helytelenül rögzített adatainak helyesbítését, vagy azok törlését kérni. Egyes adatait az Ügyfél a Honlapon maga helyesbítheti; egyéb esetekben Szolgáltató a kérelem beérkezésétől számított 3 munkanapon belül törli az adatokat, ez esetben azok nem lesznek újra helyreállíthatók. A törlés nem vonatkozik a jogszabály (pl. számviteli szabályozás) alapján szükséges adatkezelésekre, azokat Szolgáltató a szükséges időtartamig megőrzi.

5. Amennyiben az Ügyfél szolgáltatás igénybevételéhez a regisztráció során harmadik fél adatait adta meg, vagy a Weboldal használata során bármilyen módon kárt okozott, a Szolgáltató jogosult az Ügyféllel szembeni kártérítés érvényesítésére. A Szolgáltató ilyen esetben minden tőle telhető segítséget megad az eljáró hatóságoknak a jogsértő személy személyazonosságának megállapítása céljából.

X. Egyéb rendelkezések

1. Szolgáltató rendszere a felhasználók aktivitásáról adatokat gyűjthet, melyek nem kapcsolhatóak össze a felhasználók által a regisztrációkor megadott egyéb adatokkal, sem más honlapok vagy szolgáltatások igénybevételekor keletkező adatokkal.

2. Minden olyan esetben, ha a szolgáltatott adatokat a Szolgáltató az eredeti adatfelvétel céljától eltérő célra kívánja felhasználni, erről a felhasználót tájékoztatja, és ehhez előzetes, kifejezett hozzájárulását megszerzi, illetőleg lehetőséget biztosít számára, hogy a felhasználást megtiltsa.

3. Szolgáltató kötelezi magát, hogy gondoskodik az adatok biztonságáról, megteszi továbbá azokat a technikai intézkedéseket, amelyek biztosítják, hogy a felvett, tárolt, illetve kezelt adatok védettek legyenek, illetőleg mindent megtesz annak érdekében, hogy megakadályozza azok megsemmisülését, jogosulatlan felhasználását és jogosulatlan megváltoztatását. Kötelezi magát arra is, hogy minden olyan harmadik felet, akiknek az adatokat esetlegesen továbbítja vagy átadja, ugyancsak felhívja ez irányú kötelezettségeinek teljesítésére.

4. Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy jelen Szabályzatot az Ügyfelek előzetes értesítése mellett egyoldalúan módosítsa. A módosítás hatályba lépését követően az Ügyfél a szolgáltatás használatával ráutaló magatartással elfogadja a módosított Szabályzatban foglaltakat.

DFT-Hungária Egynapos Programok
Back To Top